AUTORSKIE WZORY PIKTOGRAMÓW
oraz sposoby ich używania:

Motyl różowy

Piktogram Motyl różowy. Najlepiej stosować go w parze z niebieskim. Jeśli niebieski, chłodny, zimny, spokojny to różowy ciepły, wesoły, rozbawiony. Kiedy mamy dwie podobne frazy w utworze a chcemy aby brzmiały zupełnie inaczej to warto je zróżnicować pod względem charakteru.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Pink Butterfly Pictogram. It is best to use it paired with blue. If blue represents coolness, calmness, and tranquility, then pink represents warmth, happiness, and cheerfulness. When we have two similar phrases in a composition but want them to sound completely different, it is worth diversifying them in terms of character.
The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Magnolie – Mając przed sobą utwór wymagający dużej kondycji oddechowej i zdecydowanego planu na te oddechy podczas jego trwania, warto je tak zaznaczyć aby żaden nie umknął naszej uwadze. Te piękne biało różowe magnolie (przypominające te kwitnące w ogrodzie Łódzkiej Akademii Muzycznej) zadbają o naszą koncentrację na nich. I pamiętajmy, że grając na każdym instrumencie potrzebujemy oddechów muzycznych… cisza jest nieodłącznym elementem muzyki.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Magnolia Pictogram – With a demanding piece in front of us, requiring strong respiratory endurance and a clear plan for each breath, it is important to mark each one so that none escapes our attention. These beautiful white and pink magnolias (resembling those blooming in the garden of the Lodz Academy of Music) will help maintain our focus on them. And remember, when playing any instrument, we need musical breaths… silence is an essential element of music.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Motyl niebieski – Jest ich dwoje, bo jeszcze ten niebieski ma do pary różowego. Polecam stosować je właśnie parami. Jeśli niebieski, chłodny, zimny, spokojny to różowy ciepły, wesoły, rozbawiony. Kiedy mamy dwie podobne frazy w utworze a chcemy aby brzmiały zupełnie inaczej to warto je zróżnicować pod względem charakteru.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Blue Butterfly Pictogram – There are two of them because this blue one has a pink one to pair with. I recommend using them in pairs. If the blue one is cool, cold, and calm, then the pink one is warm, cheerful, and amused. When we have two similar phrases in a composition and we want them to sound completely different, it’s worth differentiating them in terms of character.
The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Piórko – będzie nam przypominało o tym, iż mamy zacząć dźwięk delikatnie, jakbyśmy mieli go musnąć piórkiem.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Pictogram Feather – it will remind us to start the sound gently, as if we were to lightly touch it with a feather.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Żyrafa pomoże nam zachować właściwą postawę podczas grania. Kiedy zapominamy o tym, że przy prawidłowym wydobyciu ładnego dźwięku z instrumentu należy stabilnie i prosto stać, najlepiej na czterech nogach 😉 to wtedy warto użyć tego piktogramu. Na specjalne zamówienie dr hab. Agaty Piotrowskiej-Bartoszek, prof. AM

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Giraffe Pictogram will help us maintain the correct posture while playing. When we forget that producing a beautiful sound from the instrument requires a stable and upright stance, preferably on four legs 😉 that’s when it’s worth using this pictogram. Commissioned by Dr. hab. Agata Piotrowska-Bartoszek, prof. AM.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Lody – projekt zamówiony przez dr hab. Agatę Piotrowską-Bartoszek, prof. AM. Chciała w ten sposób przypomnieć swoim studentom o tym, że należy zwilżać stroik przed graniem, tak jakby się lizało lody. Ale dla wszystkich innych może być pomocny np.: przy uzyskaniu najsłodszego brzmienia 🙂

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Ice Cream Pictogram – a design commissioned by Dr. hab. Agata Piotrowska-Bartoszek, prof. AM. She wanted to remind her students to moisten the reed before playing, as if licking an ice cream. But for everyone else, it can be helpful, for example, in achieving the sweetest sound 🙂

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Metronom – chyba nie wymaga specjalnego wyjaśnienia. Wiemy wszyscy, że trzeba ćwiczyć z metronomem, ale podczas grania utworu np.: już z akompaniamentem, są takie fragmenty które wymagają niezwykłej precyzji rytmiczniej i nic nie może się “obsunąć”. Wtedy warto sobie taki piktogram użyć.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Metronome Pictogram – probably doesn’t require special explanation. We all know that practicing with a metronome is essential, but during the performance of a piece, especially with accompaniment, there are passages that require extraordinary rhythmic precision, and nothing can ‘slip.’ That’s when it’s valuable to use such a pictogram.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Korona – Każde dziecko marzy o tym, aby stać się kimś wielkim i ważnym. W muzyce opowiadają o tym punkty kulminacyjne utworu. Warto o nich pamiętać i za wczasu się przygotować. Kiedy kątem oka spostrzeżemy, że zbliżamy się do takiego właśnie punktu, to zdążymy skupić się na wszystkich elementach po drodze, które mają nas do niego doprowadzić. Zamówiona prze dr hab. Agatę Piotrowską-Bartoszek, prof. AM

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Crown Pictogram – Every child dreams of becoming someone great and important. In music, these dreams are told through the climactic points of a composition. It’s worth remembering them and preparing in advance. When we notice in our peripheral vision that we are approaching such a moment, we can focus on all the elements along the way that will lead us to it. Commissioned by Dr. hab. Agata Piotrowska-Bartoszek, prof. AM.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Brzuszek piwny – Oj, picia piwa czy innego alkoholu podczas grania, zdecydowanie nie polecam! Ale od czego mamy wyobraźnię? U nas dęciaków czasami przychodzi taki moment w utworze w którym, aby szybko i czysto osiągnąć niskie dźwięki w skali, musimy gwałtownie opuścić dół brzucha. I nie mówimy tutaj o przeponie, tylko o samych mięśniach brzucha.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Beer Belly Pictogram – Oh, I definitely don’t recommend drinking beer or any other alcohol while gaming! But what do we have imagination for? Sometimes there comes a moment in our songs when, in order to quickly and cleanly achieve low notes on the scale, we have to forcefully relax our abdominal muscles. And we’re not talking about the diaphragm here, just the abdominal muscles.
The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Nisko przepona sprawdzi się przede wszystkim “dęciakom”. Czasami pod wpływem emocji muzycznych wznosimy się aż do chmur..ale jednak aparat oddechowy aby dobrze pracował, musi być na swoim miejscu. W moim odczuciu taki spadający ciężarek o wadze 5 kg wystarczająco przypisuje nam przepony.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Pictogram Low Diaphragm is especially suitable for wind instrument players. Sometimes, under the influence of musical emotions, we soar up to the clouds, but the respiratory system needs to be in its place to function well. In my perception, a falling weight of 5 kg sufficiently assigns us to our diaphragm.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Dyszący Piesek – może być wykorzystywany w różnych okolicznościach np.: kiedy potrzebujemy poruszać szybko językiem (na instrumencie dętym), kiedy potrzebujemy trzymać tempo, czy wręcz nawet gnać do przodu aby nie być spóźnionym jeśli mamy tendencję do zwalniania. Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Pictogram Puffing Dog – can be used in various situations, such as when we need to move our tongue quickly (on a wind instrument), when we need to maintain the tempo, or even race forward to avoid being late if we tend to slow down.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Kotek – Wiemy jak koty potrafią celowo i bez pudła stawiać swoje łapki? Nawet w przysłowiowym składzie porcelany są bezbłędne. Tak właśnie wizualizuję swoim studentom celowość stawiania palców na instrumencie. Nie podnosimy ich za wysoko ani za nisko, dostosowujemy siłę nacisku do tego co jest najbardziej efektywne w wydobyciu czystego i ładnie brzmiącego dźwięku. To dotyczy wszystkich instrumentów.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Pictogram Cat – We know how cats can deliberately and flawlessly place their paws, even in a proverbial china shop. That’s exactly how I visualize to my students the intentionality of placing fingers on the instrument. We don’t lift them too high or too low, we adjust the pressure to what is most effective in producing a pure and nicely sounding tone. This applies to all instruments.
The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Jacht – Zdarzają się takie sytuacje, kiedy powietrze w instrumentach dętych musi wolniej płynąć. Wtedy warto wyobrazić sobie taki majestatyczny jacht, sunący spokojnie po falach oceanu…

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Pictogram Yacht – There are situations when the air in wind instruments needs to flow slowly. In that case, it is worth imagining such a majestic yacht gliding peacefully on the waves of the ocean…

The rest depends on your imagination 🙂

Chmura z piorunami podkreśla nagłą zmianę nastroju. Ten muzyczny piktogram pomaga zrobić tą zmianę w sposób błyskawiczny. Narysowany na specjalne zamówienie dr hab. Katarzyny Zdybel-Nam

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

A thundercloud emphasizes a sudden mood change. This musical pictogram helps achieve this change in a lightning-fast manner. Drawn upon special request by Dr. hab. Katarzyna Zdybel-Nam.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Stroik fagotowy – Trzeba pamiętać o nim!

Ten piktogram może być interpretowany na wiele różnych sposobów: namoczyć stroik przed graniem, otworzyć go jak się zamknął lub odwrotnie, sprawdzić w jakiej jest kondycji itd.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Bassoon reed – Remember it!

This pictogram can be interpreted in many different ways: soaking the reed before playing, opening it if it’s closed or vice versa, checking its condition, etc.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Usta – Strzałki skierowane na kąciki ust

Zawsze pamiętajmy o skupieniu zewnętrznych kącików warg blisko stroika, tak żeby go ściśle otulały natomiast im bliżej środka ust tym luźniej trzymamy stroik.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Lip Pictogram – Arrows pointing towards the corners of the mouth
Always remember to focus the outer corners of your lips close to the reed, so that they tightly embrace it. However, the closer to the center of the lips, the looser we hold the reed.
The rest is up to your imagination 🙂

Piktogram Fala morska może odnosić się do szczególnych miejsc w utworze, które swoją agogiką czy dynamiką mają wywołać w słuchaczu falę przeróżnych emocji. Jakich? to już zależy tylko od nas. Ale pamiętajmy, że to my jako artyści występujący na scenie, jesteśmy odpowiedzialni za przekaz. To co od nas płynie musi być silnie naładowane treścią muzyczną tak, żeby naszym odbiorcy wywołać falę wzruszeń…Narysowany na specjalne zamówienie dr hab. Katarzyny Zdybel-Nam

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Pictogram Sea Wave may refer to specific sections in a piece that, through their agogics or dynamics, aim to evoke a wave of various emotions in the listener. What kind? That depends solely on us. But let’s remember that as artists on stage, we are responsible for the message. What flows from us must be deeply charged with musical content to create a wave of emotions in our audience… Drawn upon special request by Dr. hab. Katarzyna Zdybel-Nam.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Tors – Mięśnie brzucha i przepona – bez tych dwóch systemów pracujących symultanicznie razem nie mamy co marzyć o profesjonalnym graniu na fagocie (czy innym dętym instrumencie). Jednakże czasem warto sobie o nich przypomnieć, szczególnie jeśli mamy przed sobą trudny, długi fragment muzyczny do zagrania i będziemy potrzebować całej naszej siły fizycznej – mądrze rozplanowanej – do wykorzystania.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Pictogram Torso – Abdominal Muscles and Diaphragm – without these two systems working together simultaneously, we can’t even dream of professional playing on the bassoon (or any other wind instrument). However, sometimes it’s worth reminding ourselves about them, especially if we have a difficult, long musical passage to play and we will need all of our physical strength – smartly planned – to use.
The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Usta – Strzałki skierowane na dolną wargę

Bardzo pomocny piktogram w momentach kiedy mamy duże skoki legato w dół skali fagotu. Po za całym systemem oddechowym, ciśnieniem itd. ważne jest aby zachować cały czas kontakt dolnej wargi ze stroikiem. Jeśli tego zabraknie dolne nuty nie będą miały 100% skuteczności w “odpalaniu”.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Pictogram Lip – Downward-pointing arrows towards the lower lip

A very helpful pictogram for moments when we have large legato descents in the bassoon scale. Besides the entire respiratory system, pressure, etc., it is important to maintain constant contact between the lower lip and the reed. If this is lacking, the lower notes will not have 100% effectiveness in “firing”.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram samolot – przypomni nam o prędkości. Może ona odnosić się do różnych aspektów wykonawstwa. Dla dęciaków, którzy operują zmiennym ciśnieniem powietrza przypomni o jego zwiększeniu w górnej części skali instrumentu. Dla smyczkowców może podpowiedzieć szybki ruch smyczka.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Airplane Pictogram – will remind us of speed. It can relate to various performance aspects. For wind instrumentalists operating with variable air pressure, it can remind them to increase it in the upper range of the instrument. For string players, it might suggest a quick bow movement.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Pulit. Wydaje się być banalnym pomysłem, ale… czasami zapominamy w nuty spojrzeć! Różne przypadki nam się zdarzały i skupienie się na materiale dźwiękowym, tak ogólnie, też jest potrzebne.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Piktogram music stand. May seem like a simple idea, but… sometimes we forget to look for the notes! Various situations have happened to us, and focusing on the sound material, in general, is also necessary.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Pędzel malarski – wykorzystanie jego jest bardzo uniwersalne, przyda się każdemu instrumentaliście. Przecież grając malujemy muzyczne obrazy, prawda? Ale w natłoku różnych informacji, które musimy odczytywać z nut i realizować symultanicznie, czasami możemy o tym zapomnieć. Jeśli szczególnie zależy nam aby pamiętać o tej malarskiej stronie muzyki – użyjmy do tego pędzla 🙂

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Pictogram Paintbrush – its use is very versatile and beneficial for every instrumentalist. After all, playing instruments is like painting musical pictures, isn’t it? However, in the midst of various information we need to interpret from sheet music and execute simultaneously, we might forget about this artistic aspect. If it’s crucial for us to remember the painterly side of music, let’s use the paintbrush 🙂

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Parujące ziemniaki. Jak wpadają nagle do gardła to natychmiast ono się otwiera, krtań się obniża, dźwięk nabiera głębszej barwy i na pewno dmuchamy wtedy ciepłym powietrzem 😉 To jest propozycja dla “dęciaków” ale…

Narysowany na specjalne zamówienie Sary Warner Vik

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Pictogram of Steaming Potatoes. When they suddenly go down the throat, it immediately opens, the larynx lowers, the sound takes on a deeper tone, and we definitely blow warm air then 😉 This is a proposal for “blowers” though…

Designed by special order for Sary Warner Vik

The rest depends on your imagination 🙂 

Piktogram Truskawka – wygląda bardzo apetycznie w związku z tym może być wykorzystany do oddania nastroju błogości, spokoju i słodkości.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Strawberry Pictogram – looks very appetizing, and therefore, it can be used to convey a mood of bliss, tranquility, and sweetness.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Dzwon – stworzony z myślą o patetycznych fragmentów utworu, ale także drobnych akcentach, które mają mieć ten charakterystyczny dla dzwonów kościelnych czas wybrzmienia.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Bell Pictogram – created for grandiose sections of a composition, but also for subtle accents that should have the characteristic lingering sound reminiscent of church bells.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Stroik obojowy – na specjalne zamówienie dr hab. Agaty Piotrowskiej-Bartoszek, prof. AM. może być przez nich wykorzystywany na wiele sposobów. Często zapominamy aby go poślinić przed graniem, a po graniu żeby tą ślinę z niego wyciągnąć. Przed rozpoczęciem utworu dobrze jest przyjrzeć się czy jest odpowiednio włożony, czy jest cały i się nie połamał?

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Pictogram oboe reed- commissioned by Dr. hab. Agata Piotrowska-Bartoszek, prof. AM, can be utilized in various ways. We often forget to moisten it before playing and to remove the saliva afterward. Before starting a piece, it’s good to check if it’s properly inserted, intact, and not broken.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Ćwierćdziurka. Ma zabawne brzmienie, ale właśnie dzięki niemu powstała. Kiedyś w czasie lekcji z młodą adeptką sztuki gry na fagocie spędziłam dużo czasu wytłumaczeniu jej jak ma przykrywać dźwięki pół dziurkowe. Obie doszłyśmy do wniosku, że tak naprawdę to musi zostać przykryta ćwierć dziurka! I kiedy tylko padło to słowo to natychmiast uczennica powiedziała, że to brzmi jak nazwa jakiegoś małego ptaszka! Szybko podchwyciłam temat i narysowałam ten piktogram.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Quarter Bird Pictogram. It has a funny sound, but it was created thanks to it. Once during a lesson with a young aspiring bassoonist, I spent a lot of time explaining to her how to cover the semi-holes. We both came to the conclusion that it really needs to be covered with a quaver! And as soon as that word was mentioned, the student immediately said that it sounds like the name of a little bird! I quickly picked up on the idea and drew this pictogram.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Myszka – z nadstawionymi uszami. Wielokrotnie powtarzam moim studentom, że aby grać czysto to trzeba cały czas uważnie słuchać kontekstu harmonicznego w jakim się znajdujemy. Oczywiście podstawy dobrej intencji zdobywamy z tunerem, ale w trakcie grania z innymi instrumentami musimy mieć uszy “szeroko otwarte”. Jest wiele aspektów, które składają się na prawidłową intonację jak barwa dźwięku czy alikwoty. Przypomnijmy sobie o tym w szczególnie podstępnych intonacyjnie miejscach w utworze – piktogramem Myszką.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Pictogram Mouse – with perked-up ears. I often tell my students that to play in tune, one must continuously listen carefully to the harmonic context we are in. While we gain the basics from a tuner, when playing with other instruments, we need to keep our ears ‘wide open.’ Many aspects contribute to proper intonation, such as sound color and overtones. Let’s be reminded of this, especially in tricky intonational passages, with the Mouse pictogram.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Kawa. Czymże byłby dzień bez kawy, prawda? W tym przypadku piktogram z kawą przypomni nam o tym, że w każdym utworze, nawet najbardziej złożonym formalnie muszą być jakieś chwile wytchnienia…a nawet jeśli trudno je znaleźć, to my musimy w swojej głowie zachować przestrzeń na odpoczynek. Tak aby za chwilę, w pełni sił po łyku piktogramowej kawy kontynuować granie.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Pictogram Coffee. What would a day be without coffee, right? In this case, a pictogram with coffee reminds us that in every piece, even the most formally complex, there must be moments of rest… and even if they are hard to find, we must keep space in our minds for relaxation. So that in a moment, fully energized after a sip of pictogram coffee, we can continue playing.

The rest depends on your imagination 🙂

Piktogram Oko. Spotykam się wielokrotnie z prośbą o narysowanie tzw. “okularków”, ale za każdym razem tłumaczę, że piktogramy mają za zadanie konkretnie wskazywać nam najszybsze możliwe rozwiązanie w tym momencie, a nie żeby na coś ogólnie zwrócić uwagę. Wychodzą jednak na przeciw zapotrzebowaniom klientów, postanowiłam narysować oko. Może ono pomagać skupić się na muzyku towarzyszącym, bo kontakt wzrokowy przy zmianie tempa w utworach kameralnych jest niezbędny, a często o nim zapominamy.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Pictogram Eye. I often receive requests to draw so-called “eyeglasses,” but each time I explain that pictograms are meant to specifically indicate the fastest possible solution in that moment, rather than to generally draw attention to something. However, in response to customer demand, I have decided to draw an eye. It can help focus on the accompanying music, as eye contact is essential when it comes to changing tempo in chamber music pieces, something we often forget.

The rest is up to your imagination 🙂

Piktogram Fagot – Jako jeden z najpiękniejszych instrumentów 😉 sam w sobie zasługuje na narysowanie. Tak też się stało.

Reszta zależy od Twojej wyobraźni 🙂

Bassoon Pictogram – As one of the most beautiful instruments 😉 it deserves to be drawn. And so it happened.

The rest is up to your imagination 🙂

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi wzorami piktogramów, chcesz zaproponować swój pomysł na piktogram to zostaw swój adres mailowy:

Nie wysyłamy spamu, tylko wartościowe informacje dotyczące muzycznych piktogramów i sposobów ich używania. Zapraszamy na stronę www.sweetlemonmusicpic.com